കരുതൽ ജനകീയ ശുചീകരണം

കരുതൽ ജനകീയ ശുചീകരണം

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പച്ചത്തുരുത്ത് ചാല ബോയ്സ് ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ. വി. ശിവന്‍കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
കരുതൽ ജനകീയ ശുചീകരണം