മേയര്‍

 mayor
         ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍ എസ്
             മേയര്‍
Ph: 0471-2322470, Extn: 404
Email: tvmmayor@gmail.com
======================
 
 
 dm
           പി കെ രാജു
        ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍
Ph. 0471-2329905, Extn: 437
City Mayor