സെക്രട്ടറി

Secretary

ഡോ. ബിനു ഫ്രാന്‍സിസ്
സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2332085, Fax :- 2336017
ഇ-മെയില്‍ : tvpmcorpn@gmail.com
_____________________________________

 

ശ്രീ. സജികുമാര്‍ വി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2324640, Fax :- 2336017  
ഇ-മെയില്‍: adl.secretarytvm@gmail.com

 

Secretary