സെക്രട്ടറി

 

Secretary

ശ്രീ. ജഹാംഗീര്‍ എസ്,
സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2320821, 2377700
ഇ-മെയില്‍ : tvpmcorpn@gmail.com
_____________________________________

 

ശ്രീ. സജികുമാര്‍ വി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2320821, 2377700  
ഇ-മെയില്‍: tmcadlsecretary@gmail.com

 

Secretary