നിയോജകമണ്‌ഡലങ്ങള്‍

പാര്‍ലമെന്‍റ് മണ്ഡലം  :     തിരുവനന്തപുരം               
പാര്‍ലമെന്‍റ്  അംഗം   :     ഡോ. ശശി തരൂര്‍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍
തിരുവനന്തപുരം
വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്
നേമം
കഴക്കൂട്ടം
കോവളം
 

നിയമസഭാ മണ്ഡലം

എം എല്‍ എ യുടെ പേര്

തിരുവനന്തപുരം

 ശ്രീ. വി. എസ്സ്. ശിവകുമാര്‍

വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്

ശ്രീ. എം. മുരളീധരന്‍ 

കഴക്കൂട്ടം

 ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

ബഹു. വൈദ്ധ്യുതി ദേവസ്വം മന്ത്രി.

നേമം

 ശ്രീ. ഒ. രാജഗോപാല്‍

കോവളം

ശ്രീ. എം വിന്‍സന്‍റ് 

 

Constituencies