വിലാസം


മേയര്‍
കുമാരി. ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍  എസ്
ഫോണ്‍ : 0471-2322470, Extn: 404
ഇ-മെയില്‍: tvmmayor@gmail.com


ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍
ശ്രീ. പി കെ രാജു
ഫോണ്‍ : 0471-2329905, Extn: 437
ഇ-മെയില്‍: tvmdymayor@gmail.com

സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2332085, Fax :- 2336017
ഇ-മെയില്‍: tvpmcorpn@gmail.com 


അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍ :- (0471) 2324640, Fax :- 2336017
ഇ-മെയില്‍: tmcadlsecretary@gmail.com


വിലാസം
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ,
വികാസ്‌ ഭവന്‍ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം, ഇന്ത്യ, പിന്‍ :695 033
ഫോണ്‍: 0471-2320821


Thiruvananthapuram Municipal Corporation Facebook
 
address