ദുരന്ത നിവാരണം - സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം - രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലിങ്ക്