തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭക്ക് ODF + സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിച്ചു

Posted on Thursday, April 22, 2021

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന് ODF + (Open defecation free+ )സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്കും കണ്ണൂര്‍ നഗരസഭയ്ക്കും മാത്രമാണ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നഗരത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി/പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളുടെ ശുചിത്വ നിലവാരം, വിവിധ കോളനി പ്രദേശങ്ങള്‍, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, റോഡുകളുടെ ശുചിത്വം എന്നിവ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരംനഗരസഭയ്ക്ക് പദവി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Tags
Eng_title
Thiruvananthapuram Corporation has received ODF + certification