പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം - സ്ക്വാഡ് ഇന്‍സ്പക്ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ 14/07/22