സ്ക്വാട് ഡ്യൂട്ടി -ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ (Phone Numbers of Squad duty teams)

Posted on Saturday, September 3, 2022

എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് വിഭാഗം (Engineering Section): -+91 - 9188909428, +91 - 9188909426

ഹെല്‍ത്ത് വിഭാഗം (Health Section): -  +91 - 9188909427, +91 - 9188909429