ജിഐ പോള്‍ വഴി കേബിള്‍ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്