നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ബൈലോ