ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്‌ ഐ.ബി.പി.എം.എസ്

 പരിശീലന വീഡിയോ
 
Predcr setup
 
ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ
Building Permit IBPMS