ബജറ്റ് 2023-24 - ബഹു ഡ. മേയര്‍ അവതരണ പ്രസംഗം - സംക്ഷിപ്തം