അഗതികള്‍ക്ക് തണലായി നഗരസഭ

അഗതികള്‍ക്ക് തണലായി നഗരസഭ