ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം- സേവനങ്ങളുടെ വിവരം

a) മരാമത്ത് പണികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ ആയി രജിസ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന്
നഗരസഭാട്രഷറിയില്‍ 10.00 രൂപയും എസ്.റ്റി യും ഒടുക്കിയ രസീത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനില്‍ ഹാജരാക്കിയാല്‍ അപേക്ഷാഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്.പൂരിപ്പിച്ച  അപേക്ഷയും   രണ്ട് കോപ്പി പാസ്പോര്‍ട്ട്സൈസ് ഫോട്ടോയും, ജാമ്യനിക്ഷേപം, പ്രവൃത്തി പരിചയം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, നേറ്റിവിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം കോര്‍പ്പറേഷന്‍
എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക്  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍
രജിസ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക്, നിലവിലുള്ള ലൈസന്‍സിന്റെ അസ്സലും, ഒരുപകര്‍പ്പും ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്ധികൃതരില്‍ നിന്നുള്ള ബാധ്യതരഹിത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ആവശ്യമായനിബന്ധനകള്‍ :- ഒടുക്കേണ്ട ജാമ്യ നിക്ഷേപം,എ.ക്ളാസ്-100000/- രൂപ
ബി.ക്ളാസ്-50,000/-രൂപ,സി.ക്ളാസ്-25,000/-രൂപയോ തുല്യതുകയ്ക്കുള്ള നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
ആവശ്യമായഫീസ്:- അപേക്ഷാ ഫീസ് രൂപ 10+ എസ്.റ്റി
ആവശ്യമായ സമയം:- 15 ദിവസം
ചുമതല നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍/ഉദ്യോഗസ്ഥ:- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടാല്‍ പരാതി നല്‍കേണ്ടത്:- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി

b) നഗരസഭവക റോഡുകളും ലെയിനുകളും കേബിളുകള്‍ പൈപ്പുകള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം
നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇടറോഡുകള്‍ , ലെയിനുകള്‍ എന്നിവ   ശുദ്ധജല കണക്ഷന്‍, ഡ്രെയിനേജ് കണക്ഷന്‍, ടെലഫോണ്‍ , ഇലക്ട്രിക് കേബിളുകള്‍ ,  മലിനജല കുഴലുകള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നതിന് നഗരസഭയില്‍   നിന്നും മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി    വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷയും, സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ പ്ളാനുകളും സഹിതം നഗരസഭാഎഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക കത്ത് സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട  അസി: എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ സ്ഥലപരിശോധനനടത്തി നല്‍കുന്ന ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റീ- സ്റോറേഷന്‍ ചാര്‍ ജ്ജ് ഈടാക്കിയശേഷം അനുവാദം നല്കുന്നതാണ്.
ആവശ്യമായനിബന്ധനകള്‍ -സാധാരണ കേസുകളില്‍ ഈടാക്കുന്ന റീ-സ്റോറേഷന്‍  ചാര്‍ജ്ജ് ടാര്‍റോഡ് ച:മീറ്ററിന് രൂപ 560.00 കോണ്‍ക്രീറ്റ് ച:മീറ്ററിന് രൂപ 560.00 മണ്‍റോഡ് ച:മീ റ്ററിന് രൂപ 21.00  പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ റീസ്റോറേഷന് കൂടുതല്‍ തുക   ചെലവാകു ന്നപക്ഷം യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റീസ്റോറേഷന്‍ ചാര്‍ജ്   അടയ്ക്കേണ്ട താണ് കൂടാതെ കുഴികള്‍ അപകടം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തില്‍ താല്കാലികമായി മണ്ണിട്ടുമൂടുന്ന ചുമതല അപേക്ഷകര്‍ക്കുണ്ട് 
ആവശ്യമായഫീസ്:- അപേക്ഷാഫീസ്ഇല്ല.
ടാര്‍റോഡ്:- 560/-മീ2
കോണ്‍ക്രീറ്റ്:- 560/-മീ2,
മണ്‍റോഡ്:- 21/മീ2
ആവശ്യമായ സമയം:- 7 ദിവസം
ചുമതല നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍/ഉദ്യോഗസ്ഥ:- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടാല്‍ പരാതി നല്‍കേണ്ടത്:- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി 
 

Engineering Section