മാലിന്യം അനധികൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് എടുത്ത നടപടികള്‍

Posted on Monday, August 14, 2023

Actions taken against the vehicles illegally handled waste - Click on below mentioned .pdf files

 

 

മാലിന്യം അനധികൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് എടുത്ത നടപടികള്‍ -  താഴെക്കാണുന്ന .pdf ഫയുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക