സ്കൂള്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ വിവരങ്ങള്‍