ഹെല്‍ത്ത് സര്‍ക്കിളുകള്‍

 • മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് - കണ്ണമ്മൂല.  ഫോണ്‍ - 0471-2447135
 • ചാല - ചാല, വെജിറ്റബിള്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്.  ഫോണ്‍ - 0471-2467540
 • ചെന്തിട്ട - ചെന്തിട്ട ലോറിസ്റാന്റിന് സമീപം.  ഫോണ്‍ - 0471-2471782
 • ശാസ്തമംഗലം - ശാസ്തമംഗലം.  ഫോണ്‍ - 0471-2313867
 • ജഗതി - ജഗതി റോഡ്.  ഫോണ്‍ - 0471-2334660
 • നന്തന്‍കോട് - നന്തന്‍കോട്. ഫോണ്‍ - 0471-2312918
 • കരമന - കരമന. ഫോണ്‍ - 0471-2340049
 • മണക്കാട് - മണക്കാട് മാര്‍ക്കറ്റ്. ഫോണ്‍ - 0471-2467264
 • ബീച്ച് - ചാക്ക സ്റോറിന് സമീപം. ഫോണ്‍ - 0471-2467540
 • സെക്രട്ടറിയേറ്റ് - ആയ്യുര്‍വ്വേദ കോളേജ് ജംഗ്ഷന്‍. ഫോണ്‍ - 0471-2471908
 • തിരുമല - തിരുമല ജംഗ്ഷന്‍. ഫോണ്‍ - 0471-2355481
 • ഫോര്‍ട്ട് - മെയിന്‍ ഗ്യാരേജ്. ഫോണ്‍ - 0471-2476812
 • പൂന്തുറ - പൂന്തുറ. ഫോണ്‍ - 0471-2380383
 • പാളയം - പാളയം മാര്‍ക്കറ്റ്. ഫോണ്‍ - 0471-2336745
 • ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം-ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം. ഫോണ്‍ - 0471-2469356
 • ആറ്റിപ്ര സര്‍ക്കിള്‍-ആറ്റിപ്ര സോണല്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിടം, കുളത്തൂര്‍.  ഫോണ്‍ - 0471-2418350
 • ഉളളൂര്‍ - ഉളളൂര്‍ സോണല്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിടം, പോങ്ങുമ്മൂട്, ഫോണ്‍ - 0471-2442070
 • നേമം - നേമം സോണല്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിടം, നേമം. ഫോണ്‍ - 0471-2391703
 • തിരുവല്ലം - തിരുവല്ലം സോണല്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിടം, തിരുവല്ലം. ഫോണ്‍ - 0471-2382786
 • കടകംപളളി - കടകംപളളി സോണല്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിടം, കടകംപളളി. ഫോണ്‍ - 0471-2552897
Health Circles