വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക (മാർച്ച് 31, 2022 വരെയുള്ള) കരട് (ഭാഗികം)- പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Monday, November 8, 2021

കുറിപ്പ് : - 2021 -22   വർഷത്തെ (മാർച്ച് 31, 2022 വരെയുള്ള  കരം അടക്കാത്തവരും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്  .
Note: - Those who have not paid the tax for 2021-22  (March 31, 2022) are also included in the list

10/11/2021, 12/11/2021

ജഗതി മുതല്‍ താഴോട്ട് വഴുതക്കാട് വരെ അപ് ലോ‍ഡ് ചെയ്തത് 15/11/2021

പൂജപ്പുര മുതല്‍  കഴക്കൂട്ടം വരെ അപ് ലോ‍ഡ് ചെയ്തത് 16/11/2021

കാച്ചാണി മുതല്‍ തുരുത്തുമൂല വരെ 17/11/21

ആറന്നൂര്‍ മുതല്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവുവരെ 18/11/2021

കണ്ണമ്മൂല മുതല്‍ നാലാഞ്ചിറ വരെ 19/11/21

കുളത്തൂര്‍ മുതല്‍ പൗണ്ടുകടവുവരെ 22/11/21

വഞ്ചിയൂർ മുതൽ പൗഡിക്കോണം  വരെ 25/11/21

അമ്പലത്തറ മുതല്‍ പുത്തന്‍പള്ളി വരെ 26/11/2021

എസ്റ്റേറ്റ് മുതൽ വെട്ടുകാട്  വരെ  27/11/2021

ആറ്റിപ്ര, പള്ളിത്തുറ 30/11/21

Tags
Eng_title
Published draft list of defaulters of property tax (Part) up to March 31, 2022