കേരളോത്സവം 2022

Posted on Monday, November 21, 2022

Click to view Manual (മാര്‍ഗ്ഗരേഖ)

Click here to view the application proforma

(Download and prepare the application in prescribed format, Page 42 of Manual, from the above link and after that click the link below to upload the same) 

(മുകളില്‍പ്പറ‍ഞ്ഞ അപേക്ഷ, മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ പേജ് 42,  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

Submit  Application