കാലവർഷം - കൺട്രാൾ റം തുറന്നു

Posted on Tuesday, August 2, 2022

കാലവർഷം - കൺട്രാൾ റം തുറന്നു

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ മഴക്കെടുതികൾ ഫലപ്രദമായി നനരിടുന്നതിന്
ക്ക ാതുജനങ്ങക്കള സഹായിക്കുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂറം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺനരാൾ റം
നഗരസഭയിൽ സജ്ജമാെിയിട്ടുള്ളതായി നമയർ അറിയിച്ചു. കൺനരാൾ റമിന്‍ക്കറ
നസവനം ആവശയമുളള്ളവർ താക്കഴ്പററുനന്ന ന്പററിൽ ബന്ധക്ക്പറനേണ്ടതാണ്.

9496434430