നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഡോക്ടറന്മാരുടെ നിയമനം